2022-03-27-62401b85db49c

Mr Sandwich – Al Malkiya

Timing

Day Shift 1 Shift 2
From To From To
Friday 00:00:00 01:30:00 17:30:00 23:59:00
Monday 00:00:00 01:30:00 17:30:00 23:59:00
Saturday 00:00:00 01:30:00 17:30:00 23:59:00
Sunday 00:00:00 01:30:00 17:30:00 23:59:00
Thursday 00:00:00 01:30:00 17:30:00 23:59:00
Tuesday 00:00:00 01:30:00 17:30:00 23:59:00
Wednesday 00:00:00 01:30:00 17:30:00 23:59:00

Location

Al Malkiya

Minimum Order

2 BHD