2022-04-14-6257ebbd587ac

New York Chicken – Budaiya

Timing

Day Shift 1 Shift 2
From To From To
Friday 00:00:00 00:30:00 20:30:00 23:59:00
Monday 00:00:00 00:30:00 20:30:00 23:59:00
Saturday 00:00:00 00:30:00 20:30:00 23:59:00
Sunday 00:00:00 00:30:00 20:30:00 23:59:00
Thursday 00:00:00 00:30:00 20:30:00 23:59:00
Tuesday 00:00:00 00:30:00 20:30:00 23:59:00
Wednesday 00:00:00 00:30:00 20:30:00 23:59:00

Location

Budaiya

Minimum Order

2 BHD