2022-05-18-6284b236f093a

Yabeelna Pasta – Malkiya

Timing

Day Shift 1 Shift 2
From To From To
Friday 00:00:00 00:45:00 12:15:00 23:59:00
Monday 00:00:00 00:45:00 12:15:00 23:59:00
Saturday 00:00:00 00:45:00 12:15:00 23:59:00
Sunday 00:00:00 00:45:00 12:15:00 23:59:00
Thursday 00:00:00 00:45:00 12:15:00 23:59:00
Tuesday 00:00:00 00:45:00 12:15:00 23:59:00
Wednesday 00:00:00 00:45:00 12:15:00 23:59:00

Location

Malkiya

Minimum Order

2 BHD